S. O. S.

Projekt Šance, o. s.
První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně neužívané děti a mládež žijící v zapomenutí...v ČR.

The first preventivě and humanitarian programme for commercially Sexually abused children and adolescents living in limbo... in the Czech Repubiic,

Bankovní spojení KB a. s., Anděl Praha 5,150 00, č. ú.: 19-1443570277 / 0100 IČO: 65995767

PŠ-Streetcentrum Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, CZ

Pum Šance alternativní provoz Nepomucká 5, 150 00 Praha 5, CZ
Tel./fax: *420-222 211 797E-mail: mfo@sance.info Web http://www.sance.info


Městská Část Praha 5
Starosta JUDr. Milan Jančík
Štefánikova 13-15, 150 22 pRAHA 5
V Praze dne 19.6.2006

Věc: Návrh na úpravu smlouvy v jámci REKONSTRUKCE.
         Projekt Šance buduje Dům Šance, Nepomucká 5, 150 00 Praha 5.

Vážený pane starosto,

v souvislostí s rozsahem a povahou stavebních prací potřebných pro budoucí užívání námi pronajaté budovy bývalé mateřské školy Vás žádáme o vyjádření k výše uvedené nájemní smlouvě uzavřené podle § 663 a násl. obě. žák. dne 25. 10. 2002 o pronájmu budovy bývalé mateřské školky stojící na pozemku č. pare. 8/4 o výměře 711 m2 a k ní patřícímu pozemku č. pare. 8/5 o výměře 467 m2, to vše na katastrálním území Košíře Praha 5:

Varianta A
1. NÁVRH - dodatku k nájemní smlouvě uzavřené podle § 663 a násl, obě. žák. dne 25. 10. 2002
ČI. II. Doba nájmu se mění takto: Nájem sjednaný od dne 10. 10. 2002 na dobu neurčitou se mění s účinností od 1. 7. 2006 na nájem na dobu určitou do 1. 7. 2050 s tím, že po uplynutí této doby se nájem mění na nájem na dobu neurčitou, pokud ani jedna ze smluvních stran nájemní smlouvu nevypoví. Po dobu nájmu na dobu určitou je možno nájemní smlouvu vypovědět před uplynutím doby jen z důvodů výslovně uvedených v ustanoveních § 9 žák. č. 116/1990 Sb. v současném znění.
2. NÁVRH - ke změnám na nemovitosti
Ve smyslu ČI. V. odst. 7 smlouvy pronajímatel souhlasí s tím, aby nájemce provedl na své náklady změny na nemovitosti ve smyslu projektu DČM ŠANCE, jehož vyhotovení je tohoto dodatku nedílnou přílohou, Odst. 11 ČI. Věta první se mění takto: Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit nemovitost ve stavu odpovídající době, sjednanému způsobu užívání a schváleným změnám ve smyslu souhlasu pronajímatele na základě tohoto dokladu a podle odst. 7 či. V. této smlouvy. Navrhované změny by byly provedeny na základě statických posudků.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Varianta B
4. NÁVRH - k vyjádření možnosti odkupu objektu i pozemků
Vážený pane starosto, laskavě žádáme o zvážení možnosti převedení uvedeného objektu a pozemku do našeho vlastnictví, buď bezplatně, či za přiměřenou netržní cenu, a to s ohledem na veřejný zájem.

Přílohy:
a) STATICKÝ POSUDEK
GEOFER Pod Hybšmankou 38, 150 00 Praha 5
Vypracoval: Ing. Václav Fišer, červen 2004

b) STATICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU
Zpracoval: Ing. Vladimír Kováč, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, 3, 1. 2006

STATICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU alternativního provozu DOMU ŠANCE není příznivé.
Na budově se už před naším nástupem realizovalo několik statických úprav.
Vzhledem ke stavu budovy oba statické posudky nedoporučují rekonstrukci, ale stavbu novou.
V součastné době se v ní realizuje preventivníma humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí... v ČR.

c) Projekt rekonstrukce: 6 stran

d) Pražská PĚTKA 1/2006 - Měsíčník Městské části Praha 5
Reportáž: DŮM u vycházejícího slunce

e) Nabídka MEDIALIZACE v rámci spolupráce s Městskou částí Praha 5
Vzhledem k vážnosti situace potřebujeme Vaše vyjádření k našemu návrhu písemně, a to pro další spolupráci s českými i zahraničními partnery zvláště z Evropské Unie, kteří by spolu s námi upřednostňovali variantu řešení B.

Děkujeme za pochopení.

S úctou za Projekt Šance

LászIó Sumegh
Koordinátor


Na vědomí:

JUDr, Milan Jančík, Mgr. Lucie Vávrová, MUDr. Dagmar Dvořáka.